Cơ cấu tổ chức

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC SƠN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Nghi Phú, TP. Vinh

Di động: 0988.818.038

Nhà riêng: 0383.595.465

Email: quocson@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ HOÀNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khối 6 - Bến Thủy - TP Vinh

Di động: 0983.551.627

Nhà riêng:

Email: Lethihoang@naue.edu.vn

HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ NGỌC HÀ

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Mỹ Long - Hưng Đông - Vinh

Di động: 0975.459.126

Nhà riêng:

Email: Dieuha121@gmail.com

HỌ VÀ TÊNNGUYỄN T.MAI PHƯƠNG

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Hưng Đông - Vinh - Nghệ An

Điện thoại:0988.742.824

Email: maiphuongdhktna@gmail.com

HỌ VÀ TÊNHoàng Quốc Sơn

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: KTX- Trường ĐHKTNA

Điện thoại: 033.722.7686

Email: hoangquocson@naue.edu.vn