Lịch thi GDQP khoá 8 và thi lại các khoá đại học chính quy - Học kỳ 2 - 2022 - 2023

LỊCH THI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHOÁ 8
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Giáo dục quốc phòng 1 Kế toán + QKTD + Kinh tế + Thú y + TCNH + Lâm học + QLDD Ca 1 C Thứ 6 18/08/2023 100  
2 Giáo dục quốc phòng 2 Kế toán + QKTD + Kinh tế + Thú y + TCNH + Lâm học + QLDD Ca 2 C Thứ 6 18/08/2023 100  
  Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ 00 phút             

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 7 NGÀNH THÚ Y (LẦN 2)
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Ký sinh trùng thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 6 08/09/2023 1  
2 Bệnh nội khoa thú y 1 Thú y Ca 2 S Thứ 6 08/09/2023 6  
3 Ký sinh trùng thú y 2 Thú y Ca 1 C Thứ 6 08/09/2023 3  
4 Bệnh nội khoa thú y 2 Thú y Ca 2 C Thứ 6 08/09/2023 8  
5 Dịch tễ học thú y Thú y Ca 1 S Thứ 7 09/09/2023 3  
6 Văn hóa doanh nghiệp Thú y Ca 2 S Thứ 7 09/09/2023 2  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ / 1 sv / 1 môn

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 7 (LẦN 2)
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Phân tích HĐKD Kế toán Ca 1 S Thứ 6 08/09/2023 3  
2 Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế Ca 2 S Thứ 6 08/09/2023 3  
3 Kế toán thuế Kế toán Ca 1 C Thứ 6 08/09/2023 4  
4 Thị trường CK Kinh tế Ca 2 C Thứ 6 08/09/2023 1  
5 Kế toán công Kế toán Ca 1 S Thứ 7 09/09/2023 1  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ / 1 sv / 1 môn

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 8 (LẦN 2)
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY Ca 1 S Thứ 6 08/09/2023 16  
2 Thị trường chứng khoán K.toán + TCNH Ca 2 S Thứ 6 08/09/2023 7  
  Dược lý học thú y Thú y 8  
3 Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế + QTKD Ca 1 C Thứ 6 08/09/2023 1  
  Miễn dịch học thú y Thú y 8  
  Tài chính doanh nghiệp 2 Kế toán 5  
4 Bệnh lý học thú y 1 Thú y Ca 2 C Thứ 6 08/09/2023 18  
5 Bệnh lý học thú y 2 Thú y Ca 1 S Thứ 7 09/09/2023 3  
  Marketting căn bản Kế toán + QTKD 11  
  Kinh tế lượng Kinh tế 1  
6 Kinh tế phát triển K.toán + Kinh tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 7 09/09/2023 7  
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế 1  
  Sinh lý động vật 1 Thú y 6  
  Kế toán tài chính 2 Kế toán 2  
7 Sinh lý động vật 2 Thú y Ca 1 C Thứ 7 09/09/2023 3  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ / 1 sv / 1 môn

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 9 (LẦN 2)
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Lý thuyết tài chính TT K.toán+K.tế+QTKD+TCNH Ca 1 S Thứ 6 08/09/2023 19  
  Lập trình máy tính CNTT 1  
2 Thống kê kinh tế K.toán+K.tế+QTKD+TCNH Ca 2 S Thứ 6 08/09/2023 14  
3 Khởi sự kinh doanh K.toán + TCNH Ca 1 C Thứ 6 08/09/2023 19  
4 Tiếng anh 1 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +TY Ca 2 C Thứ 6 08/09/2023 9  
  CN sinh học ĐC Thú y 1  
5 Pháp luật đại cương Kế toán + QTKD + CNTT Ca 1 S Thứ 7 09/09/2023 12  
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế 1  
  Bảo hiểm 1 TCNH K8 + K9 2  
  Sinh học đại cương Thú y 5  
6 Văn hóa doanh nghiệp QTKD + Kinh tế Ca 2 S Thứ 7 09/09/2023 15  
7 Lý thuyết XS và TK  K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +TY Ca 1 C Thứ 7 09/09/2023 28  
8 Kinh tế chính trị Mác K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +CNTT+TY Ca 1 S Thứ 6 15/09/2023 9  
  Triết học Mác-Lênin K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +CNTT+TY 26  
  Kỹ năng mềm Thú y Ca 1 S Thứ 6 15/09/2023 1  
9 Giáo dục thể chất 1 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +CNTT+TY Ca 1 C Thứ 6 15/09/2023 12  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/ 1 môn
 

Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ 00 phút ;    ca 2 có mặt lúc 8 giờ 45 phút

                Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút ;  ca 2 có mặt lúc 15 giờ 00 phút