Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 8 giờ 45 phút   

               * Sinh viên thi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút ;         ca 2 có mặt lúc 15 giờ

Lệ phí thi lại: 50.000 đ / 1 sv / 1 môn

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 10 (LẦN 2)
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Toán cho các nhà kinh tế Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH Ca 1 S Thứ 7 16/03/2024 42  
Toán cao cấp NNCNC, Thú y 5  
Đại số tuyến tính CNTT 24  
2 Marketing căn bản Kế toán, QTKD, Marketing Ca 2 S Thứ 7 16/03/2024 22  
Kỹ năng làm việc nhóm và GQVĐ Kinh tế, TCNH 4 Thi vấn đáp
Hoá học   NNCNC 1  
Vi sinh vật đại cương Thú y 12  
Nhập môn công nghệ thông tin CNTT 10  
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH Ca 1 C Thứ 7 16/03/2024 51 Thi vấn đáp
Tiếng anh 1 CNTT, NNCNC 9  
4 Pháp luật đại cương  QTKD, Marketing,  NNCNC, Thú y Ca 2 C Thứ 7 16/03/2024 24  
5 Triết học Mác-Lênin  Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, NNCNC, CNTT Ca 1 S Chủ nhật 17/03/2024 40 Thi vấn đáp
6 Tin học ứng dụng  Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, Ty, CNTT Ca 2 S Chủ nhật 17/03/2024 51 Phòng máy

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 9 (LẦN 2)
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Giáo dục thể chất 2 Kế toán, QTKD, TCNH Ca 2 C Thứ 6 15/03/2024 8  
2 Tiếng anh 2 Kế toán, QTKD, TCNH Ca 1 S Thứ 7 16/03/2024 9  
Kinh tế quốc tế Kinh tế 4  
Tiếng Anh nâng cao CNTT 2  
Lý thuyết xác suất và thống kê toán CNTT 1  
Tiếng anh chuyên ngành Thú y 2  
Giải phẫu vật nuôi 1 Thú y 2  
3 Pháp luật kinh tế Kế toán, Kinh tế, QTKD, TCNH Ca 2 S Thứ 7 16/03/2024 22  
Tiếng Anh nâng cao CNTT 2 Thi vấn đáp
Hóa học phân tích Thú y 10  
Mô học 1 Thú y 1  
4 Lịch sử học thuyết kinh tế Kế toán, Kinh tế, QTKD Ca 1 C Thứ 7 16/03/2024 8  
Kinh tế vi mô 2 Kinh tế 2  
Bảo trì máy tính CNTT 1 Phòng máy
Kinh tế vĩ mô TCNH 3  
5 Kinh tế vi mô Kế toán, QTKD, TCNH Ca 2 C Thứ 7 16/03/2024 18  
Nguyên lý kế toán Kinh tế 1  
Kinh tế đầu tư Kinh tế 2  
6 Kế toán tài chính 1 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 17/03/2024 7  
Quản trị học QTKD, TCNH 10  
7 Hệ thống thông tin kế toán Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 17/03/2024 12  
Kinh doanh quốc tế QTKD 1  
Tài chính công TCNH 1  
Kỹ năng mềm QTKD 1 Thi vấn đáp
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Kế toán, TCNH, CNTT, Thú y Ca 1 C Chủ nhật 17/03/2024 9 Thi vấn đáp
9 Tài chính doanh nghiệp Kế toán, QTKD Ca 2 C Chủ nhật 17/03/2024 24 Thi vấn đáp
Thuế nhà nước TCNH 4 Thi vấn đáp

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 8 (LẦN 2)
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Lịch sử ĐCS Việt Nam Kế toán, Kinh tế, QTKD, Ty, TCNH Ca 1 S Thứ 7 16/03/2024 13  
Tiếng anh chuyên ngành Kế toán 1  
Kế toán tài chính 3 Kế toán 1  
2 Kinh tế vĩ mô Kế toán Ca 2 S Thứ 7 16/03/2024 3  
Phân tích chính sách KT-XH Kinh tế 1  
Quản trị chiến lược QTKD 4  
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi Thú y 3  
3 Tài chính công Kế toán Ca 1 C Thứ 7 16/03/2024 2  
Thương mại điện tử QTKD 2  
Vi sinh vật thú y 1 Thú y 11  
4 Thuế nhà nước Kế toán Ca 2 C Thứ 7 16/03/2024 3 Thi vấn đáp
Kỹ năng quản trị QTKD 4  
Vi sinh vật thú y 2 Thú y 21  
5 Kế toán tài chính QTKD Ca 1 S Chủ nhật 17/03/2024 1  
Phân tích hoạt động kinh doanh QTKD 2  
Quản trị sản xuất QTKD, Kinh tế 2  
Dược liệu thú y Thú y 11  
6 Chẩn đoán bệnh thú y Thú y Ca 2 S Chủ nhật 17/03/2024 9  
7 Chăn nuôi lợn Thú y Ca 1 C Chủ nhật 17/03/2024 5  

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 7 (LẦN 2)
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV
1 Bệnh ngoại khoa thú y Y7.01 Ca 1 S Thứ 7 16/03/2024 11  
2 Chăn nuôi trâu bò Y7.01 Ca 2 S Thứ 7 16/03/2024 5  
Bệnh truyền lây giữa người và động vật Y7.01 1  
3 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 Y7.01 Ca 1 C Thứ 7 16/03/2024 21  
4 Sinh sản gia súc 2 Y7.01 Ca 2 C Thứ 7 16/03/2024 4  

 


Bài viết khác