Quy chế tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học

(Ban hành theo Quyết định số 668 /QĐ-ĐHKTNA   ngày 10 tháng  10 năm 2019 

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)


Bài viết khác