Lich khám sức khỏe sinh viên ĐH K2, CĐ K11

Thực hiện Kế hoạch số 728/KH-ĐHKTNA ngày 27 tháng 10  năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên hệ chính quy nhập học năm 2015;

Để công tác khám sức cho sinh viên đúng kế hoạch và đạt hiệu quả, Nhà trường thông báo đến các cố vấn học tập và sinh viên các lớp về lịch khám cụ thể như sau: