Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

2. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; Lễ hội Làng Sen năm 2019; triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng khóa XII và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hi sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh và các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần "quyết thắng" và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

2. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt"; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc trên cơ sở Hướng dẫn này tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung những nội dung sau:

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực kết hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minhthông qua các hình thức, như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm di tích lịch sử; gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhân chứng lịch sử; nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa các thế hệ; liên hoan Tiếng hát Làng Sen ở cơ sở.

- Phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Xóa đói giảm nghèo, Xây dựng nông thôn mới...

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu vực công cộng, cơ quan, trường học; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường tại công sở, khối, xóm, thôn, bản... trên địa bàn trong dịp kỷ niệm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chỉ đạo các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chiếu phim chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, về chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhân dịp kỷ niệm.

- Chỉ đạo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức các hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2019.

- Chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Du lịch phối hợpngành văn hóa, thể thao và các đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trong dịp kỷ niệm, nhất là Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2019; xây dựng, quảng bá các tour, tuyến du lịch gắn với tham quan các địa danh, di tích lịch sử nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Nghệ An.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm hiệu quả, thiết thực; tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa các sự kiện trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận động đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động sản xuất, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

6. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyền truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng:

- Tăng thời lượng tin, bài, phát sóng phim tài liệu phản ánh về cuộc đời, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, về chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Phản ánh và kịp thời đưa tin về các hoạt động kỷ niệm.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đổi mới của đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, nhất là kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 


Bài viết khác