Đề cương ôn tập Phân tích Tài chính doanh nghiệp (Hệ ĐHLT K3 Kế toán)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K3

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1. Phân tích tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Phân tích chính sách tài trợ của doanh nghiệp.

3. Phân tích tình hình tài sản của doanh nghiệp.

4. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp.

6. Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp.

                                                                             BM. Tài chính - Thuế