Đề cương ôn tập Tài chính doanh nghiệp (Hệ ĐHLT)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

HỆ: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

A. Lý thuyết:

Câu 1:

Trình bày nội dung và những lợi ích chủ yếu của chính sách ổn định cổ tức?

Câu 2:

a. Trình bày mục đích của doanh nghiệp khi phát hành cổ phiếu mới dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành?

b. Vận dụng tính thị giá cổ phiếu theo lý thuyết sau đợt phát hành cổ phiếu mới dành quyền mưu tiên mua cho cổ đông hiện hành.

Câu 3:

a. Quyền ưu tiên mua cổ phần là gì?

b. Vận dụng tính số quyền mua cần thiết và giá trị lý thuyết của một quyền mua?

Câu 4:

a. Hãy giải thích nhận định sau: “Quyết định về cơ cấu nguồn vốn là vấn đề tài chính hết sức quan trọng của doanh nghiệp”?

b. Vận dụng xác định hệ số cơ cấu nguồn vốn đầu năm và cuối năm.

Câu 5:

a. Đòn bẩy tài chính là gì?

b. Vận dụng tính mức độ tác động của đòn bẩy tài chính. Nêu ý nghĩa của kết quả tính toán.

B. Bài tập

Dạng 1. Tính chi phí sử dụng vốn bình quân.

Dạng 2. Lựa chọn dự án thông qua đường chi phí cận biên sử dụng vốn và đường cơ hội đầu tư.

Dạng 3. Xác định EPS của các phương án huy động vốn; Tìm điểm cân bằng EBIT.

Dạng 4. Tính toán các chỉ tiêu tài chính đặc trưng.

Dạng 5. Lập bảng cân đối kế toán dự kiến.

                                                                                                          BM. Tài chính - Thuế