Thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy về nội dung làm việc tháng 2/2022

Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy về nội dung làm việc tháng 2/2022, cụ thể như sau:


Bài viết khác