Nghị định108/2014-NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:


Bài viết khác