Quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 628/QĐ-TTg 896.4639 Xem nội dung file

Bài viết khác