Kết quả sinh viên viết tiểu luận học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Lý luận chính trị thông báo kết quả sinh viên viết tiểu luận học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

     KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐIỂM TIỂU LUẬN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( KHÓA K9)

TT

Họ và tên

Lớp

Điểm

1

Nguyễn Thị Diệu Linh

TY K1

8.0

2

Lê Thị Trinh

TY K1

8.0

3

Trần Thị Lài

TY K1

9.0

4

Trịnh Thị Anh

TY K1

8.0

5

Nguyễn Thị Liễu

TY K1

8.0

6

Lê Thế Đạt

TY K1

9.0

7

Lê Hoàng Yến

QLĐ K1

9.0

8

Trần Thị Ngân

QLĐ K1

9.0

9

Nguyễn Thị kim Dung

QLĐ K1

8.0

10

Đặng Thị Thủy Tiên

QLĐ K1

8.0

                                                               Vinh, ngày   18  tháng 12   năm 2015

                    Trưởng khoa                                       Trưởng Bộ môn

                           ( Đã ký)                                                 ( Đã ký)

 

                           NGƯT. TS. Nguyễn Thị Lan                   Nguyễn Đình Thắng

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác