Giới thiệu về phần mềm VIETBANDO DESKTOP

Quý 4/2020 tại Nghệ An đã triển khai chương trình tập huấn Phần mềm VIETBANDO DESKTOP tại Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An. Phần mềm hỗ trợ tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật Đất đai 2013 ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất. Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các Văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng đăng ký đất đai và đào tạo cán bộ.

VIETBANDO DESKTOP là một công cụ để hiển thị, xây dựng, biên tập và chỉnh sửa dữ liệu bản đồ một cách hoàn thiện trên máy tính cá nhân. Có thể thực hiện các nhiệm vụ phân tích địa lý phức tạp, tạo các bản đồ chuyên đề trên các trường thuộc tính ở bên trong dữ liệu của bạn và nhiều tính năng mạnh mẽ khác như :

Kết hợp và chia tách đối tượng, tạo vùng đệm và chuyển đổi (conversion) giữa các đối tượng vùng, đường điểm… Người dùng có thể tương tác qua lại giữa đối tượng hình học và dữ liệu thuộc tính một cách trực quan.

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu thuộc tính (SQL Query) hoặc theo các ràng buộc của dữ liệu không gian (SQL Spatial), xây dựng các mạng lưới Topo hoặc phân đoạn cho các lớp dữ liệu đường. VIETBANDO DESKTOP giúp người dùng kiểm tra tính chính xác (Validate topology) của dữ liệu bản đồ bằng nhiều luật topo được xây dựng sẵn (32 luật).

VIETBANDO DESKTOP cũng xây dựng sẵn các tập lệnh (command line) song song cùng với các menu chức năng để giúp người dùng thuận tiện trong các thao tác biên tập. Thêm nữa, công cụ cho phép bạn có thể tạo ra các lớp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu về Geographic Information System khác : Shapefiles (*.shp), MapInfo (*.MIF), KML, DGN, WFS,… Và xuất ngược ra các định dạng khác : Shapefiles, MapInfo và GML.

Với Hệ Quy Chiếu và Hệ Tọa Độ, VIETBANDO DESKTOP cho phép người dùng xây dựng, chỉnh sửa và thiết lập các hệ quy chiếu và hệ tọa độ khác nhau. Người dùng có thể sử dụng các hệ tọa độ từ thư viện được dựng sẵn hoặc có thể tạo một hệ tọa độ mới để phục vụ cho công việc biên tập bản đồ. Ngoài hệ tọa+ độ hiển thị chung cho tất cả các lớp dữ liệu (layers). Ứng dụng cho phép người dùng thiết lập các hệ tọa độ khác nhau cho mỗi lớp dữ liệu.

Trong VIETBANDO DESKTOP 1.0, người dùng bắt đầu mở bảng dữ liệu và hiển thị nó trong Data Window. Mỗi bảng dữ liệu sẽ hiển thị như là một lớp bản đồ riêng biệt. Mỗi Layer đang hoạt động sẽ kèm theo bảng dữ liệu của nó, trong Layer có đối tượng hình học thì bên bảng cũng có đối tượng phi hình học đi kèm như khu vực, điểm, đường thẳng và text. Các lớp bản đồ xây dựng nên bản đồ hoàn chỉnh. Một khi người dùng đã tạo ra các lớp bản đồ, người dùng có thể điều chỉnh chúng bằng nhiều cách khác nhau như thêm và xóa, hoặc sắp xếp lại chúng sao cho hợp lý nhất.

Ví dụ các lớp bản đồ

Ví dụ: lớp thứ nhất chứa các ranh giới, lớp thứ hai chứa các biểu tượng đại điện cho thủ đô, và lớp thứ ba chứa text. Bằng cách xếp chồng các lớp lên nhau, người dùng bắt đầu xây dựng một bản đồ hoàn chỉnh. Người dùng có thể hiển thị một, hai hay nhiều lớp bản đồ cùng một lúc.

Bản đồ thông tin: Là tập hợp chồng xếp các lớp bản đồ của một vùng địa lý cụ thể. Bản đồ thông tin chứa đường dẫn của các lớp bản đồ (.vdf File) hoặc các tập tin ảnh đăng ký trong nó. Nếu sử dụng MySQL thì sẽ được quản lý theo các File cơ bản sau: .frm, .MYD, .MYI. Với VIETBANDO DESKTOP 1.0 các tập khai báo bản đồ thông tin được lưu trữ trong những Layers. Mỗi Layer có thể chứa một hay nhiều bản đồ thông tin và mỗi bản đồ thông tin được gán cho một tên duy nhất do người dùng xác định.

VIETBANDO DESKTOP 1.0 sử dụng tập tin có phần mở rộng của tên tập tin là .vdf để quản lý những thông tin thuộc tính phi hình học của từng đối tượng trên một bản đồ thông tin. Với mỗi lớp bản đồ số nếu cần lưu trữ thông tin phi hình học người dùng có thể thiết kế mẫu dữ liệu chuẩn (cấu trúc dữ liệu) và cập nhật vào một bảng (Data Window). Để liên kết giữa Data Window và Layer bản đồ trong bản đồ thông tin, VIETBANDO DESKTOP 1.0 luôn tạo ra một trường (Field) là FeatureId - để lưu trữ các chỉ số của các đối tượng hình học, liên kết với các Records của Data Window.

Bảng (Data Window) có cấu trúc không gian hai chiều là cột và hàng. Các cột (thể hiện các Trường - Fields) trong Table có tên, có kiểu lưu trữ dữ liệu và độ rộng của nó mà người sử dụng có thể khai báo hoặc thay đổi trong quá trình sử dụng. Dữ liệu được nhập vào theo từng hàng (thể hiện các Mẩu tin - Records).

Ví dụ về dữ liệu chứa trong một Table

Người sử dụng có thể xây dựng, cập nhật và lưu trữ các thông tin thuộc tính của các đối tượng trên bản đồ theo nội dung hay một chủ đề cụ thể vào từng Layer, và mỗi Layer đi kèm với một Table là Data Window có thể được kết hợp với một bản đồ thông tin để hình thành bộ dữ liệu hoàn chỉnh bao gồm cả thông tin hình học lẫn thông tin phi hình học.

Phần mềm được ứng dụng tại các cơ quan quản lý đất đai tại Nghệ An sẽ là công cụ hiệu quả cho công tác quản lý hành chính về đất đai. 

                                                                                                           Tin bài: Thùy Dung


Bài viết khác