Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo đại học, ngành Quản lý đất đai

Ban hành theo Quyết định số 370 /QĐ-ĐHKTNA 

ngày 15 tháng 5  năm 2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

/Images/userfiles/75/files/CTDT%20QLDD.pdf


Bài viết khác