Thông báo Tuyển sinh liên thông năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN
Số: 145 TB/ĐHKTNA

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 16  tháng 01 năm 201

 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông lên Đại học chính quy năm 2019

----------------------------------------------

1) Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (không phân biệt thời gian tốt nghiệp và ngành tốt nghiệp). Nếu người học có bằng Trung cấp, Cao đẳng không đúng với ngành đăng ký thì sẽ học chuyển đổi một số môn theo quy định.

2) Chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi: 

TT

Chuyên ngành

Môn thi

1

Đại học Kế toán

- Toán

- Cơ sở

- Chuyên ngành

2

Đại học Kinh tế

3

Đại học Quản trị Kinh doanh

4

Đại học Khoa học cây trồng

5

Đại học Lâm nghiệp

6

Đại học Quản lý đất đai

7

Đại học Thú Y

3) Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp:

                 - Thời gian đào tạo: + Cao đẳng lên Đại học chính quy: 1,5  năm.

                                                   + Trung cấp lên Đại học chính quy: 2,5 năm.

                - Tổ chức đào tạo: Theo học chế tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân. 

4) Thời gian ôn thi và thi: Sẽ có thông báo cụ thể cho các thí sinh sau khi đăng ký.

5) Điều kiện trúng tuyển:

Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào dưới điểm 5,0 (năm) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển. Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh và chỉ tiêu đã công bố, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển theo ngành.

6) Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.

7) Hồ sơ tuyển sinh:          

                - Phiếu đăng ký tuyển sinh (Theo mẫu nhà trường ban hành)

                - Bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng ngành đã học. (Công chứng)

                - Bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng ngành đã học (Công chứng)

                - Bằng tốt nghiệp THPT (Công chứng)

                - Lệ phí tuyển sinh, ôn thi và thi đầu vào: 760.000đ

8) Địa chỉ liên hệ:  

                Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Khối 12, P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; ĐT 02388.692.096/ 0918.609.949; Website: http://dhktna.edu.vn

Nơi nhận
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để báo cáo);
- HT, Đảng ủy (để báo cáo);
- Các PHT (để chỉ đạo);
- Lưu: Ban tuyển sinh.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác