Chức năng - Nhiệm vụ

 

             I. CHỨC NĂNG.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức công tác kế toán và kế hoạch công tác tài chính kế toán trong nhà trường. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Ban giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.

II.  NHIỆM VỤ.

1.      Xây dựng và thực hiện công tác tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2.      Lập dự toán thu chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: học phí, kinh phí đào tạo, lệ phí khu nội trú, lệ phí khác, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

3.      Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sữa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sữa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.

4.      Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế  độ tài chính kế toán của Nhà nước.

5.      Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

6.      Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.

7.      Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

8.      Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

9.      Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán. Định kỳ ( quý hoặc năm ) tiến hành kiểm kê dụng cụ, sách thư viện, máy móc thiết bị, tiền vốn đối, đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ từng đơn vị trong trường.

10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

11. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Nhà trường hằng năm.

12. Lập dự toán kinh phí, thuế ( nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng kinh tế ( các dịch vụ: trông xe, cho thuê nhà xe, cho thuê nhà ăn, căng tin....) và nộp các khoản thuế theo quy định.

13. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác ( thai sản, dưỡng sức... ) cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng ngắn hạn; chi trả học bổng, các khoản phục cấp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

14. Chuyển tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyết toán tiền sử dụng thuốc, chi phí khám chữa bệnh ban đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. Đối chiếu kiểm tra số  tăng giảm về lương cán bộ viên chức theo các quyết định trong quý hằng năm.

15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 

                III.  CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG.
 

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

24/09/1972

Cử nhân kinh tế

Trưởng phòng

0983802737

2

Đinh Toàn Thắng

15/10/1975

Cử nhân kinh tế

Phó trưởng phòng

0912917917

3

Lương Thị Thanh Huyền

29/01/1987

Cử nhân kinh tế

Thủ quỹ

0986606190

4

Nguyễn Thị Thanh Hoài

24/10/1983

Cử nhân kinh tế

Kế toán viên

0983925575

 

 

 

 
 

Bài viết khác