Cơ cấu tổ chức

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983802737

Mail: nguyenthithanhtam@naue.edu.vn

Họ và tên: Đinh Toàn Thắng

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0912917917

Mail: dinhtoanthang@naue.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoài

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Kế toán viên

Điện thoại: 0942333137

Mail: nguyenthithanhhoai@naue.edu.vn

Họ và tên: Lương Thị Thanh Huyền

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 0986670367

Mail: luongthithanhhuyen@naue.edu.vn

 


Bài viết khác