Cơ cấu tổ chức

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983802737

Mail: tamcdktna@gmail.com

Họ và tên: Đinh Toàn Thắng

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0912917917

Mail:thangtv.vulap@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoài

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Kế toán viên

Điện thoại: 0942333137

Mail: nguyenhoai37@gmail.com

Họ và tên: Lương Thị Thanh Huyền

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 0986670367

Mail: thanhhuyenktna@gmail.com

 


Bài viết khác