Thông báo đăng ký MST người phụ thuộc

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh Tế Nghệ An  yêu cầu cán bộ công nhân viên, giảng viên thực hiện một số vấn đề sau:

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên mới  hợp đồng lao động  nếu chưa đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện ngay việc đăng ký để lấy mã số thuế làm cơ sở cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2. Các cán bộ có người phụ thuộc đăng ký giảm trừ gia cảnh thực hiện bổ sung mẫu số 16/ĐK – TNCN ( Mẫu kèm theo ) để đăng ký má số thuế cho người phụ thuộc, các giấy tờ chứng minh giảm trừ ( Tham khảo quy định giấy tờ chứng minh phụ thuộc tại trang Web nhà trường, Mục Tin tức – sự kiện của Phòng Tài chính – Kế toán).

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20%c4%91%c4%83ng%20k%c3%bd%20MST%20ng%c6%b0%e1%bb%9di%20ph%e1%bb%a5%20thu%e1%bb%99c.doc

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014: /Images/userfiles/23/files/Cong%20v%c4%83n%20375%20huong%20dan%20QT%202014.pdf


Bài viết khác