Thông báo về việc hoàn trả học phí đối tượng chính sách

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho sinh viên Đại học liên thông chính quy khóa 2, Đại học liên thông chính quy Khóa 3, đại học chính quy khóa 4 về việc  nhận lại học phí được miễn giảm như sau:

  1. Đối tượng thông báo:  Sinh viên ĐHLTCQ Khóa 2, ĐHLTCQ Khóa 3,

                             ĐH chính quy khóa 4.

    2. Các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí nộp lại biên lai thu tiền học phí các kỳ tại phòng Tài chính – Kế toán để hoàn thiện thủ tục nhận lại học phí được miễn giảm.

3. Thời gian: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 08/01/2018

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho sinh viên Đại học liên thông chính quy khóa 2, Đại học liên thông chính quy Khóa 3, đại học chính quy khóa 4 về việc  nhận lại học phí được miễn giảm như sau:

  1. Đối tượng thông báo:  Sinh viên ĐHLTCQ Khóa 2, ĐHLTCQ Khóa 3,

                            ĐH chính quy khóa 4.

    2. Các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí nộp lại biên lai thu tiền học phí các kỳ tại phòng Tài chính – Kế toán để hoàn thiện thủ tục nhận lại học phí được miễn giảm.

3. Thời gian: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 08/01/2018

   Nhận được thông báo này yêu cầu các phòng: Công tác HS – SV; Tài chính – Kế toán; Phòng Đào Tạo, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp thông báo cụ thể cho sinh viên biết thực hiện nghiêm túc thông báo. Sau thời gian trên, nhà trường lên danh sách và thực hiện hoàn trả học phí cho sinh viên. Sinh viên nào không làm thủ tục thì nhà trường không thực hiện chi trả học phí.

Nội dung chi tiết xem tại đây: /Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20%20Thu%20t%e1%bb%a5c%20hoan%20tr%e1%ba%a3%20HP(1).doc


Bài viết khác