TT 64/2018/TT-BTC - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018- sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018- sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/59/files/thong-tu-64-2018-tt-btc-ve-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc.pdf


Bài viết khác