LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ năm học 2017 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ

              Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018

                    * BUỔI SÁNG:       - Từ 6 h 40'                                                 Chuẩn bị

                                                - Từ 6h 45' đến 10h 55'                                Làm việc và học tập

                                                - Từ 10h 55'                                                 Nghỉ

                    * BUỔI CHIỀU:      - Từ 13 h 25'                                               Chuẩn bị

                                                - Từ 13h 30' đến 17h 40'                             Làm việc và học tập

                                                - Từ 17h 40'                                                Nghỉ

                    * BUỔI TỐI:          - Từ 19h 15' đến 21h 45'                             Làm việc và học tập

                                                - Từ 21h 45'                                               Nghỉ

  * GIỜ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP: Thực hiện theo kế hoạch của phòng Đào tạo.

                                                                                              Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2018

                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 (Đã ký)         

                                                                                                      Nguyễn Thị Mai Anh


Bài viết khác