Chị thị 05/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

Số 05-CT/TW 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 
 
CHỈ THỊ 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
 
 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp 
tục đẩy mạnh học tập và  làm  theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt 
được kết quả  bước  đầu,  góp  phần quan trọng  vào  việc thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 
Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có 
những hạn chế, chưa  trở  thành việc  làm  thường xuyên, chưa thành ý thức tự 
giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận 
cán bộ, đảng viên. 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát 
huy những kết quả  đã  đạt  được, khắc phục những hạn chế  trong việc thực 
hiện Chỉ  thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị yêu cầu 
các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán 
triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau : 
1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công 
việc  tự giác,  thường xuyên của cấp uỷ,  tổ chức đảng, chính quyền, Mặt  trận 
Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, 
cơ quan, đơn vị, trước hết là củangười đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 
Đẩy mạnh việc học  tập và  làm  theo  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh  là một nội dung quan  trọng  của  công  tác xây dựng,  chỉnh đốn Đảng; 
góp  phần  xây  dựng Đảng  trong  sạch,  vững mạnh  về  chính  trị,  tư  tưởng,  tổ 
chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến 
lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái  về  tư  tưởng  chính  trị,  đạo  đức,  lối  sống  và  những  biểu  hiện  "tự  diễn 
biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu. 
Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc 
hơn  những  nội  dung  cơ  bản  và  giá  trị  to  lớn  của tư  tưởng,  đạo  đức,  phong 
cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự 2 
 
trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, 
con  người Việt Nam  đáp ứng  yêu  cầu phát  triển  bền  vững  và  bảo  vệ  vững 
chắc Tổ  quốc,  vì mục  tiêu  dân  giàu,  nước mạnh,  dân  chủ,  công  bằng,  văn 
minh. 
2- Tổ  chức học  tập, quán  triệt và tuyên  truyền  sâu  rộng,  thường xuyên,  liên 
tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung 
chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn 
dân và  toàn quân. Đó  là hệ thống quan điểm,  tư  tưởng Hồ Chí Minh về giải 
phóng dân  tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc 
lập dân  tộc gắn  liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân  tộc với 
sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì 
dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, 
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,... Đó là các quan 
điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về : tuyệt đối trung thành, kiên định 
lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; 
hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận 
hiếu với dân; hết  lòng yêu  thương đồng bào, đồng chí, yêu  thương con người; 
cần, kiệm,  liêm chính, chí công vô  tư,  thật sự  là công bộc của nhân dân, kiên 
quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản 
ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện 
vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong 
hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là : phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng 
tạo,  luôn gắn  chặt  lý  luận với  thực  tiễn; phong  cách  làm việcdân  chủ, khoa 
học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, 
đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách 
nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, 
dễ  làm;  phong  cách  sống  thanh  cao,  trong  sạch,  giản  dị;  phong  cách  quần 
chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,... 
3- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, 
gắn với các cuộc vận động, các phong  trào  thi đua yêu nước, với việc  thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát  triển văn hoá, con 
người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con 
người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
quốc tế. 
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức 
đảng hằng năm. 3 
 
4- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên 
trước,  dưới  sau;  trong  trước,  ngoài  sau;  học  đi  đôi  với  làm  theo,  chú  trọng 
việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết 
và  nhân  rộng  những  điển  hình  tiên  tiến  về  làm  theo  tư  tưởng,  đạo  đức  và 
phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống". 
Đề  cao trách  nhiệm  nêu  gương,  tự  giác  học  trước,  làm  theo  trước  để  nêu 
gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, 
đảng  viên,  công  chức,  viên  chức  hằng  năm  và  cả  nhiệm  kỳ.  Tiếp  tục  xây 
dựng, hoàn  thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở  từng 
địa  phương,  cơ  quan,  đơn  vị  với  phương  châm  "sát  chức  năng,  nhiệm  vụ, 
ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Hoàn thiện chính 
sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. 
5- Tiếp  tục chỉ đạo biên soạn chương  trình, giáo  trình về  tư  tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và 
các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo 
đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. 
Đối với học sinh phổ  thông, dạy nghề,  trung học chuyên nghiệp, học  tập về 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề 
nghiệp. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị, 
học viên  trường  chính  trị, đoàn  thể và  lực  lượng vũ  trang  cần xây dựng hệ 
thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. 
6- Về tổ chức thực hiện 
Việc học  tập và  làm  theo  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do 
cấp uỷ các cấp,  trực  tiếp  là ban  thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí  thư cấp uỷ 
chỉ đạo. 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và 
làm  theo  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong  toàn Đảng và 
xã hội. 
Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng 
đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn 
việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. 
Ban Tuyên giáo Trung ương  là cơ quan giúp việc Bộ Chính  trị, Ban Bí  thư 
Trung ương Đảng  chỉ  đạo  tổ  chức  thực  hiện Chỉ  thị  của Bộ Chính  trị;  ban 
tuyên giáo cấp uỷ và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp 
việc cấp uỷ và  lãnh đạo các ngành, đoàn  thể cùng cấp chỉ đạo  tổ chức  thực 
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. 4 
 
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm 
sâu sắc  thêm những nội dung cơ bản của  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; đồng  thời, xây dựng  chương  trình, hướng dẫn nội dung học  tập, 
sinh hoạt định kỳ,  sinh hoạt chuyên đề của các cấp uỷ,  tổ chức đảng, chính 
quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; 
xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khoá trình Ban Bí thư 
ban hành; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên 
truyền về các điển hình  tiên  tiến, gương người  tốt, việc  tốt, những cách  làm 
sáng  tạo  trong  học  tập  và  làm  theo  tư  tưởng,  đạo  đức,  phong  cách Hồ Chí 
Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, 
kém hiệu quả. 
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 
 
  T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
TỔNG BÍ THƯ 
Đã ký 
Nguyễn Phú Trọng 
 
Nguồn http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/1734.html 
 


Bài viết khác