HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN

Trung thực và thẳng thắn là đức tính rất cần thiết trong cuộc sống. Trong thời đại hiện nay, nhất là chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế tri thức toàn cầu, sống trung thực giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng; vì vậy mỗi đảng viên, công chức cần xác định đúng tư tưởng và nhiệm vụ của mình, tùy thuộc vào vị trí công tác và nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng viên, công chức được giao. Chúng ta vận dụng và phát huy tính trung thực và nêu cao trách nhiệm để góp phần hoàn thiện nhân cách và nhận được sự tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp và của quần chúng nhân dân.


Bài viết khác