Tình yêu quê hương, đất nước của thanh niên thời đại mới

Thanh niên Việt Nam hiện nay cũng đang sống trong một thời đại lịch sử, khi cả nước đang vững bước trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, họ cũng cần tìm ra một hình mẫu để phấn đấu, tu dưỡng, học tập và hướng đến.

 


Bài viết khác