Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

QUY ĐỊNH Đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

(Ban hành theo Quyết định số159  /ĐHKTNA-ĐT ngày 10  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

QUY ĐỊNH

Đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Ban hành theo Quyết định số159  /ĐHKTNA-ĐT ngày 10  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác