Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa học vừa làm

QUY CHẾ  Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

QUY CHẾ  Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác