Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng (Khóa 14/2019), Đơn vị Kế toán nhà nước

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (KHÓA 14/2019),

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

Thời gian khóa học từ  ngày ……tháng……..năm 2019 đến ngày ……tháng……..năm 2019

(Kèm theo Quyết định mở lớp số:              /QĐ.ĐHKTNA ngày ……… tháng …….. năm 2019)

(XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY)


Bài viết khác