Các chính sách ưu tiên và chế độ học phí Cao học tại trường Đại học kinh tế Nghệ An

1. Chính sách ưu tiên

1.1. Đối tượng ưu tiên

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a.

1.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 1 điểm (thang điểm 10) vào tổng điểm xét tuyển của học phần cơ sở ngành và học phần chủ chốt.

2. Lệ phí tuyển sinh và học phí

          - Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: Nhà trường hỗ trợ (không thu)

          - Học phí: 36.315.000 đồng/ khóa học (12.105.000 đồng/ kỳ).

          Mức học phí có thể được điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí từng năm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3. ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

3.1. Đối tượng và điều kiện đăng ký

Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (ngành phù hợp tại phụ lục 1) của Trường ĐHKTNA đã tích lũy đủ 60 TC của chương trình đào tạo đại học ) và có điểm trung bình tích lũy của 60 TC/CTĐT từ loại khá trở lên, đối với ngành phù hợp.

3.2. Hình thức đào tạo, số lượng tín chỉ tối đa và học phí

- Sinh viên được học chung lớp học phần với chương trình đào tạo thạc sĩ

- Số tín chỉ tối đa được đăng ký học trước 15 TC (mười lăm tín chỉ).

- Sinh viên phải đảm bảo tổng số TC đang học ở bậc đại học và số TC được đăng ký học ở trình độ thạc sĩ trong một học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

- Kết quả học tập được bảo lưu trong thời gian không quá 05 năm tính từ ngày hoàn thành học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Học phí được tính theo tín chỉ, theo mức đào tạo trình độ thạc sĩ quy định của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

3.3. Quy trình đăng ký

- Bước 1: Sinh viên tìm hiểu ngành đào tạo thạc sĩ của Nhà trường và kiểm tra các điều kiện để đăng ký.

- Bước 2: Sinh viên đăng ký trực tuyến và in hồ sơ đăng ký (Mẫu phụ lục 5) gửi về Phòng Quản lý đào tạo - KH- HTQT.

- Bước 3: Phòng Quản lý đào tạo - KH- HTQT tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả xét công nhận sinh viên đủ điều kiện đăng ký, thông báo kết quả đến sinh viên. Chú ý: (Sinh viên đăng ký học phần theo cùng học kỳ của học viên cao học, lịch học phải phù hợp với lịch học chung trong học kỳ).

Mọi đăng ký xin liên hệ: Thầy TS. Nguyễn Mạnh Cường- phụ trách hồ sơ Cao học (DĐ: 0945060607)


Bài viết khác