THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2024 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ- ĐHKTNA ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Quy định Tuyển sinh trình độ thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh thc sĩ năm 2024 như sau:

 


Bài viết khác