Lịch thi học học kỳ các khoá đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Lưu ý:   
* Ca 1 buổi sáng có mặt lúc 7 giờ 15 phút ; ca 2 buổi sáng có mặt lúc 8 giờ 45 phút; ca 1 buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30 phút
* Sinh viên xem phòng thi, số báo danh, thời gian thi tại cổng thông tin trước ngày thi 2 ngày. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-KH&HTQT

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 7 
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm Phòng
1 Vệ sinh thú y Y7.01 Ca 1 S Thứ 3 12/12/2023 1  
2 Bệnh ngoại khoa thú y Y7.01 Ca 1 S Thứ 6 15/12/2023 1  
3 Chăn nuôi trâu bò Y7.01 Ca 1 S Thứ 3 19/12/2023 1  
4 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 Y7.01 Ca 1 S Thứ 6 22/12/2023 1  
5 Bệnh truyền lây giữa người và động vật Y7.01 Ca 1 S Thứ 2 25/12/2023 1  
6 Sinh sản gia súc 2 Y7.01 Ca 1 S Thứ 4 27/12/2023 1  
7 VSAT thực phẩm nguồn gốc động vật Y7.01 Ca 1 S Thứ 6 29/12/2023 1  
   

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 8
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm Phòng
1 Lịch sử ĐCS Việt Nam Kế toán, Kinh tế, QTKD, Ty, TCNH, QLDD, Lâm học Ca 1 S Thứ 3 12/12/2023 4  
2 Tiếng anh chuyên ngành Kế toán Ca 1 S Thứ 6 15/12/2023 4  
Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế  
Quản trị chiến lược QTKD  
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi Ty  
3 Thuế nhà nước Kế toán, QTKD Ca 1 S Thứ 3 19/12/2023 4 Thi vấn đáp
Vi sinh vật thú y 1 Ty  
4 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Kinh tế Ca 1 S Thứ 6 22/12/2023 4  
Tài chính công Kế toán  
Thương mại điện tử QTKD  
Vi sinh vật thú y 2 Ty  
5 Phân tích chính sách KT-XH Kinh tế Ca 1 S Thứ 3 25/12/2023 4  
Kinh tế vĩ mô Kế toán  
Kỹ năng quản trị QTKD  
Dược liệu thú y Ty  
6 Kinh tế công cộng Kinh tế Ca 1 S Thứ 4 27/12/2023 4  
Kế toán tài chính 3 Kế toán  
Kế toán tài chính QTKD  
Chẩn đoán bệnh thú y Ty  
7 Quản trị sản xuất QTKD, Kinh tế Ca 1 S Thứ 6 29/12/2023 4  
Lý thuyết kiểm toán Kế toán  
Chăn nuôi lợn Ty  
8 Phân tích hoạt động kinh doanh QTKD Ca 1 S Thứ 3 02/01/2024 2  
Sinh sản gia súc 1 Ty  
Phương pháp NC kinh tế Kinh tế  
9 Thực hành kế toán tài chính Kế toán Ca 1 S Thứ 6 05/01/2024 2 Thi vấn đáp
   

 

               
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024 ĐẠI HỌC KHÓA 9
               
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm Phòng
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Kế toán, Kinh tế, QTKD, TCNH, CNTT, QLDD, Ty Ca 1 S Thứ 3 12/12/2023 8 Thi vấn đáp ca 1
2 Tiếng anh 2 Kế toán, Kinh tế, QTKD, TCNH, QLDD, Ty Ca 2 S Thứ 6 15/12/2023 8  
Tiếng Anh nâng cao CNTT Chiều thi vấn đáp
3 Pháp luật kinh tế Kế toán, Kinh tế, QTKD, TCNH Ca 2 S Thứ 3 19/12/2023 8  
Lý thuyết xác suất và thống kê toán CNTT  
Tiếng anh chuyên ngành Ty  
4 Lịch sử học thuyết kinh tế Kế toán, Kinh tế, QTKD Ca 2 S Thứ 6 22/12/2023 8  
Bảo trì máy tính CNTT Thi phòng máy ca 1
Kinh tế vĩ mô TCNH  
Hóa học phân tích Ty  
5 Kinh tế vi mô Kế toán, QTKD, TCNH Ca 2 S Thứ 2 25/12/2023 8  
Hệ điều hành CNTT Thi phòng máy ca 1
Kinh tế vi mô 2 Kinh tế  
Mô học 1 Ty  
6 Tài chính doanh nghiệp Kế toán, QTKD Ca 2 S Thứ 4 27/12/2023 5 Thi vấn đáp ca 1
Lập trình đối tượng CNTT 1 Thi phòng máy ca 1
Kinh tế quốc tế Kinh tế 3  
Tài chính công TCNH  
Giải phẫu vật nuôi 1 Ty  
7 Quản trị học QTKD, TCNH Ca 2 S Thứ 6 29/12/2023 2  
Cơ sở dữ liệu CNTT 1 Thi phòng máy ca 1
Kinh tế đầu tư Kinh tế 6  
Kế toán tài chính 1 Kế toán  
Sinh lý gia súc 1 Ty  
8 Kỹ năng mềm QTKD, CNTT Ca 2 S Thứ 3 02/01/2024 2 Thi vấn đáp ca 1
Nguyên lý kế toán Kinh tế 6  
Hệ thống thông tin kế toán Kế toán  
Đông vật học Ty  
9 Kinh doanh quốc tế QTKD Ca 2 S Thứ 6 05/01/2024 3  
Hóa sinh đại cương Ty  
Thuế nhà nước TCNH 1 Thi vấn đáp ca 1
10 Giáo dục thể chất 2 Kế toán, Kinh tế, QTKD, TCNH, CNTT, QLDD, Ty Ca 1 C Thứ 6 05/01/2024 7  
   

 

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOÁ 10
LẦN 1/KỲ 1/NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 04/02/2024
                   
TT Học phần Khóa Ngành Số sinh viên Số phòng thi Thời gian thi Lưu ý
Ca thi Thứ Ngày thi
Toán cho các nhà kinh tế 10 Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH 311 13 Ca 1 S Thứ 6 12/01/2024  
Toán cao cấp 10 QLDD, NNCNC, TY 47  
Đại số tuyến tính 10 CNTT 96  
2 Nhập môn công nghệ thông tin 10 CNTT 90 11 Ca 1 S Thứ 3 16/01/2024  
Marketing căn bản 10 Kế toán, QTKD, Marketing 260  
Hoá học 10  QLDD, NNCNC, Ty 41  
3 Tiếng anh 1 10 CNTT, QLDD, NNCNC, TY 135 4 Ca 1 S Thứ 6 19/01/2024  
Lý thuyết tài chính tiền tệ 10 Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH 306 8 Thi vấn đáp
4 Pháp luật đại cương 10  QTKD, Marketing, QLDD, NNCNC, Ty 161 5 Ca 1 S Thứ 3 23/01/2024  
Kỹ năng làm việc nhóm và GQVĐ 10 Kinh tế, TCNH 47 2 Thi vấn đáp
5 Vi sinh vật đại cương 10 TY 35 1 Ca 1 S Thứ 6 26/01/2024  
6 Triết học Mác-Lênin 10  Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH,  QLDD, NNCNC, Ty, CNTT 438 12 Ca 1 S Thứ 3 30/01/2024 Thi vấn đáp
7 Tin học ứng dụng 10  Kế toán, QTKD, Marketing, Kinh tế, TCNH,  QLDD, NNCNC, Ty, CNTT 400 12 Ca 1 S Thứ 5 01/02/2024 Phòng máy

 


Bài viết khác