Lịch thi học học kỳ các khoá đại học liên thông, văn bằng 2

LỊCH THI HỌC KỲ 4 VĂN BẰNG 2 KHÓA 8 NGÀNH KẾ TOÁN (VB2 K8.01) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Lý thuyết kiểm toán VB2 K8.01 Ca 1 S Thứ 7 20/05/2023 1  
2 Kế toán quản trị VB2 K8.01 Ca 2 S Thứ 7 20/05/2023 1  
3 Kiểm toán BCTC VB2 K8.01 Ca 1 C Thứ 7 20/05/2023 1  
4 Kế toán thuế VB2 K8.01 Ca 2 C Thứ 7 20/05/2023 1  
5 Phân tích TCDN VB2 K8.01 Ca 1 S Chủ nhật 21/05/2023 1  
6 Kế toán máy VB2 K8.01 Ca 2 S Chủ nhật 21/05/2023 1  
  Thực tập tốt nghiệp  VB2 K8.01 Thời gian 16 tuần từ 10/6/2023 đến 30/10/2023
   Khoa Kế toán kiểm toán lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 20/5/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH KẾ TOÁN (LCK8.02) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán công LCK8.02 Ca 1 S Thứ 7 20/05/2023 1  
2 Kế toán thuế LCK8.02 Ca 2 S Thứ 7 20/05/2023 1  
3 Kiểm toán BCTC LCK8.02 Ca 1 C Thứ 7 20/05/2023 1  
4 Phân tích HĐKD LCK8.02 Ca 2 C Thứ 7 20/05/2023 1  
5 Tài chính công LCK8.02 Ca 1 S Chủ nhật 21/05/2023 1  
6 Nghiệp vụ NHTM LCK8.02 Ca 2 S Chủ nhật 21/05/2023 1  
7 Phân tích TCDN LCK8.02 Ca 1 C Chủ nhật 21/05/2023 1  
  Thực tập tốt nghiệp  LCK8.02 Thời gian 8 tuần từ 10/6/2023 đến 5/8/2023
   Khoa Kế toán kiểm toán lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 20/5/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Đánh giá tác động MT LCĐ8.01 Ca 1 S Thứ 7 27/05/2023 1  
2 Tài nguyên đất và MT LCĐ8.01 Ca 2 S Thứ 7 27/05/2023 1  
3 XD đồ án QHSD đất LCĐ8.01 Ca 1 C Thứ 7 27/05/2023 1  
4 Hệ thống định vị toàn cầu LCĐ8.01 Ca 2 C Thứ 7 27/05/2023 1  
  Thực tập tốt nghiệp  LCĐ8.01 Thời gian 8 tuần từ 10/6/2023 đến 5/8/2023
   Khoa Nông lâm ngư  lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 20/5/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH, VB2  KHOÁ 9 NGÀNH QTKD
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quản trị chiến lược  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Thứ 7 27/05/2023 1  
2 Quản trị tài chính  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Thứ 7 27/05/2023 1  
3 Kinh doanh quốc tế  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 C Thứ 7 27/05/2023 1  
4 Quản trị nhân lực  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 C Thứ 7 27/05/2023 1  
5 Quản trị Maketing  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Chủ nhật 28/05/2023 1  
6 Thương mại điện tử  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Chủ nhật 28/05/2023 1  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH KẾ TOÁN (LTK8.01) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kinh tế vĩ mô LTK8.01 Ca 1 S Thứ 7 03/06/2023 1  
2 Kiểm toán BCTC LTK8.01 Ca 2 S Thứ 7 03/06/2023 1  
3 Kế toán công LTK8.01 Ca 1 C Thứ 7 03/06/2023 1  
4 Kế toán máy LTK8.01 Ca 2 C Thứ 7 03/06/2023 1  
5 Thực hành KTTC LTK8.01 Ca 1S Chủ nhật 04/06/2023 1  
  Thực tập tốt nghiệp  LTK8.01 Thời gian 12 tuần từ 24/6/2023 đến 16/9/2023
   Khoa Kế toán kiểm toán  lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 20/6/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH THÚ Y (LTY8.01) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Dịch tễ học thú y LTY8.01 Ca 1 S Thứ 7 10/06/2023 0.5  
2 Bệnh học thủy sản LTY8.01 Ca 2 S Thứ 7 10/06/2023 0.5  
3 Bệnh nội khoa thú y LTY8.01 Ca 1 C Thứ 7 10/06/2023 0.5  
4 VSATTP nguồn gốc Đv LTY8.01 Ca 2 C Thứ 7 10/06/2023 0.5  
5 Bệnh truyền nhiễm thú y LTY8.01 Ca 1 S Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
6 Bệnh truyền lây giữa ĐV  và người LTY8.01 Ca 2 S Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
7 Chăn nuôi lợn LTY8.01 Ca 1 C Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
8 Bệnh chó mèo LTY8.01 Ca 2 C Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG KHÓA 8 NGÀNH THÚ Y 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Vi sinh vật thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 1 S Thứ 7 10/06/2023    
2 Độc chất học thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 2 S Thứ 7 10/06/2023    
3 Dịch tễ học thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 1 C Thứ 7 10/06/2023    
4 Sinh sản gia súc VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 2 C Thứ 7 10/06/2023    
5 Hóa sinh động vật VB2, LTY8.02 Ca 1 S Chủ nhật 11/06/2023    
  Hóa hữu cơ LCY8.01    
6 Động vật học VB2,  LTY8.02 Ca 2 S Chủ nhật 11/06/2023    
  Hóa phân tích LCY8.01    
7 Sinh học đại cương VB2,  LTY8.02 Ca 1 C Chủ nhật 11/06/2023    
  Mô học 2 LCY8.01    
8 Kinh tế chính trị Mác LTY8.02 Ca 2 C Chủ nhật 11/06/2023    
  Tiếng La tinh LCY8.01    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CĐ, TC LÊN ĐH, VB2  KHOÁ 9 NGÀNH KINH TẾ
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kinh tế lượng  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Thứ 7 03/06/2023    
2 Kinh tế vĩ mô 2  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Thứ 7 03/06/2023    
3 Kỹ thuật NVNT  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 C Thứ 7 03/06/2023    
4 Kinh tế công cộng  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 C Thứ 7 03/06/2023    
5 Kinh tế nguồn nhân lực  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Chủ nhật 04/06/2023    
6 Tài chính DN  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Chủ nhật 04/06/2023    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CĐ, TC LÊN ĐH, VB2  KHOÁ 9 NGÀNH QLĐĐ
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 PPNC ngành QLĐĐ  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Thứ 7 10/06/2023    
2 Quản lý nguồn nước  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Thứ 7 10/06/2023    
3 Dịch vụ công về ĐĐ  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 C Thứ 7 10/06/2023    
4 Bồi thường, hỗ trợ, tái ĐC  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 C Thứ 7 10/06/2023    
5 Bản đồ địa chính  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 S Chủ nhật 11/06/2023    
6 Thuế bất động sản  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 2 S Chủ nhật 11/06/2023    
7 Thực hành trắc địa  K9 B1, K9 C1, K9 D1 Ca 1 C Chủ nhật 11/06/2023    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHOÁ 9 NGÀNH KẾ TOÁN 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 HT thông tin kế toán  K9 B1 Ca 1 S Thứ 7 17/06/2023    
2 Kế toán DN TM - DV  K9 B1 Ca 2 S Thứ 7 17/06/2023    
3 Kế toán quản trị  K9 B1 Ca 1 C Thứ 7 17/06/2023    
4 Kế toán thuế  K9 B1 Ca 2 C Thứ 7 17/06/2023    
5 Thực hành KTTC1  K9 B1 Ca  S Chủ nhật 18/06/2023    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Lý thuyết XS và thống kê toán LTĐ8.01 Ca 1 S Thứ 7 17/06/2023    
2 Kinh tế chính trị Mác LTĐ8.01 Ca 2 S Thứ 7 17/06/2023    
3 Tiếng anh chuyên ngành LTĐ8.01 Ca 1 C Thứ 7 17/06/2023    
4 Pháp luật đất đai LTĐ8.01 Ca 2 C Thứ 7 17/06/2023    
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học LTĐ8.01 Ca 1 S Chủ nhật 18/06/2023    
6 Bản đồ địa chính LTĐ8.01 Ca 2 S Chủ nhật 18/06/2023    
7 Giáo dục thể chất LTĐ8.01 Ca 1 C Chủ nhật 18/06/2023    
8 Xây dựng đồ án QHSD đất LTĐ8.01 Bài tập lớn    

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG KHÓA 8 NGÀNH THÚ Y 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Vi sinh vật thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 1 S Thứ 7 10/06/2023    
2 Độc chất học thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 2 S Thứ 7 10/06/2023    
3 Dịch tễ học thú y VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 1 C Thứ 7 10/06/2023    
4 Sinh sản gia súc VB2, LCY8.01, LTY8.02 Ca 2 C Thứ 7 10/06/2023    
5 Hóa sinh động vật VB2, LTY8.02 Ca 1 S Chủ nhật 11/06/2023    
  Hóa hữu cơ LCY8.01    
6 Động vật học VB2,  LTY8.02 Ca 2 S Chủ nhật 11/06/2023    
  Hóa phân tích LCY8.01    
7 Sinh học đại cương VB2,  LTY8.02 Ca 1 C Chủ nhật 11/06/2023    
  Mô học 2 LCY8.01    
8 Kinh tế chính trị Mác LTY8.02 Ca 2 C Chủ nhật 11/06/2023    
  Tiếng La tinh LCY8.01    

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 VĂN BẰNG 2 KHÓA 8 NGÀNH KẾ TOÁN (VB2 K8.02) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tiếng anh chuyên ngành VB2 K8.02 Ca 1 S Thứ 7 01/07/2023    
2 Phân tích HĐKD VB2 K8.02 Ca 2 S Thứ 7 01/07/2023    
3 Kế toán TC2 VB2 K8.02 Ca 1 C Thứ 7 01/07/2023    
4 Lý thuyết kiểm toán VB2 K8.02 Ca 2 C Thứ 7 01/07/2023    
5 Tài chính công VB2 K8.02 Ca 1 S Chủ nhật 02/07/2023    
6 Thực hành KTTC VB2 K8.02 Ca 2 S Chủ nhật 02/07/2023    

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH KẾ TOÁN (LTK8.03) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán tài chính 3 LTK8.03 Ca 1 S Thứ 7 24/06/2023    
2 Lịch sử học thuyết KT LTK8.03 Ca 2 S Thứ 7 24/06/2023    
3 Kế toán thuế LTK8.03 Ca 1 C Thứ 7 24/06/2023    
4 Tư tưởng HCM LTK8.03 Ca 2 C Thứ 7 24/06/2023    
5 Giáo dục quốc phòng LTK8.03 Ca 1 S Chủ nhật 25/06/2023    
6 Thuế nhà nước LTK8.03 Ca 2 S Chủ nhật 25/06/2023    
7 Phân tích TCDN LTK8.03 Ca 1 C Chủ nhật 25/06/2023    

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH LÂM HỌC 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tiếng anh chuyên ngành LT Lâm học K8.01 Ca 1 S Thứ 7 17/06/2023    
2 Tư tưởng HCM LT Lâm học K8.01 Ca 2 S Thứ 7 17/06/2023    
3 Côn trùng lâm nghiệp LT Lâm học K8.01 Ca 1 C Thứ 7 17/06/2023    
4 Chính sách lâm nghiệp LT Lâm học K8.01 Ca 2 C Thứ 7 17/06/2023    
5 Giống cây rừng LT Lâm học K8.01 Ca 1 S Chủ nhật 18/06/2023    
6 Giáo dục quốc phòng LT Lâm học K8.01 Ca 2 S Chủ nhật 18/06/2023    

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 8 NGÀNH THÚ Y (LTY8.01) 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Dịch tễ học thú y LTY8.01 Ca 1 S Thứ 7 10/06/2023 0.5  
2 Bệnh học thủy sản LTY8.01 Ca 2 S Thứ 7 10/06/2023 0.5  
3 Bệnh nội khoa thú y LTY8.01 Ca 1 C Thứ 7 10/06/2023 0.5  
4 VSATTP nguồn gốc Đv LTY8.01 Ca 2 C Thứ 7 10/06/2023 0.5  
5 Bệnh truyền nhiễm thú y LTY8.01 Ca 1 S Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
6 Bệnh truyền lây giữa ĐV  và người LTY8.01 Ca 2 S Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
7 Chăn nuôi lợn LTY8.01 Ca 1 C Chủ nhật 11/06/2023 0.5  
8 Bệnh chó mèo LTY8.01 Ca 2 C Chủ nhật 11/06/2023 0.5  

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 3 VĂN BẰNG 2 KHÓA 8 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quy hoạch ĐT và ĐDC VB2 QLĐĐK8.01 Ca 1 S Thứ 7 17/06/2023    
2 Bản đồ địa chính VB2 QLĐĐK8.01 Ca 2 S Thứ 7 17/06/2023    
3 Thị trường bất ĐS VB2 QLĐĐK8.01 Ca 1 C Thứ 7 17/06/2023    
4 Hệ thống thông tin đất VB2 QLĐĐK8.01 Ca 2 C Thứ 7 17/06/2023    
5 Tin học ứng dụng vẽ BĐ VB2 QLĐĐK8.01 Ca 1 S Chủ nhật 18/06/2023    
6 Thực hành trắc địa VB2 QLĐĐK8.01 Ca 2 S Chủ nhật 18/06/2023    
7 XD đồ án QHSD đất VB2 QLĐĐK8.01 BT lớn    

Bài viết khác