Văn bản khoa học năm 2023-2024

Tên biểu mẫu

Nội dung

Tải về

BM01.KHCN.01

 Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM01.KHCN.02

 Tổng hợp danh mục đề tài KH&CN cấp trường đề xuất thực hiện

Tải về

BM02.KHCN.01

 Quyết định về việc công nhận danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM03.KHCN.01

 Thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường

Tải về

BM03.KHCN.02

 Dự toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.01

 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.02

 Bản nhận xét thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.03

 Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.04

 Biên bản họp hội đánh giá thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.05

 Bản giải trình sửa chữa thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM04.KHCN.06

 Hợp đồng triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM05.KHCN.01

 Báo cáo tiến độ đề tài KH&CN cấp trường

Tải về

BM05.KHCN.02

 Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.01

 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.02

 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.03

 Bản nhận xét đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.04

 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.05

 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tải về

BM06.KHCN.06

 Bản giải trình sửa chữa đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM07.KHCN.01

 Biên bản thanh lý hợp đồng triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về

BM08.KHCN.01

 Quyết định về việc công nhận đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Tải về


Bài viết khác