Biểu mẫu: Quy chế NCKH 2021

             T1. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM...

T2. TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NĂM…

T3. BÌA THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG

T4. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCCẤPTRƯỜNG

T5. BẢN NHẬN XÉT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

T6. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T7. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM ….

T8. BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T9. HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM ….

T10. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TỪ THÁNG…. ĐẾN THÁNG….. NĂM….

T11. BIÊN BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T12. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T13. BÁO CÁO ĐÃ SỬA CHỮA ĐỀ TÀI

T14. BẢN NHẬN XÉT ĐỀ TÀI

T15. PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU  ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T16. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU  ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T17. BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

T18. BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM ....

 

GT1. DANH MỤC ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH  NĂM ....

GT2. TỔNG HỢP DANH MỤC ĐĂNG KÝ ĐỀ CƯƠNG, GIÁO TRÌNH

- BÌA ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH

- BÌA GIÁO TRÌNH

- HÌNH THỨC GIÁO TRÌNH

GT4. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH

GT5. BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH

GT6. BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA GIÁO TRÌNH

GT7. HỢP ĐỒNG BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH

GT8. PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH

GT9. BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH

GT10. BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG, GIÁO TRÌNH

GT3. KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP…

GT4. BIÊN BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP….

GT5. DANH MỤC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP….

HT1. KẾ HOẠCH-BÁO CÁO- DANH MỤC THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP…

 

 


Bài viết khác