Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và NLĐ của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và NLĐ, cụ thể như sau:


Bài viết khác