Kết luận của BCH Đảng bộ tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

 

BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác