TỔ GDTC-GDQP&AN

     Họ và tên: Lê Viết Vinh

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Phó trưởng Khoa,  Phó BT Chi bộ, Trưởng BM

     Địa chỉ: K9 - P. Bến Thuỷ – Vinh –NA

     Di động: 0915050313 - 0945257619

     Mail: Levietvinh@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Tự Cường         

     Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: Xuân An - Nghi Xuân – HT

     Di động: 0912687175

     Mail: Nguyentucuong@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

     Học hàm – Học vị: Cử nhân

     Chức vụ: Thạc sỹ

     Địa chỉ: P. Hưng Dũng – Tp Vinh – NA

     Di động: 0986627387

     Mail: Nguyenvanchien@naue.edu.vn

     Họ và tên: Ngô Đăng Vinh

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: K9 - P.Hồng Sơn – Vinh – NA

     Di động: 0918378686

     Mail: ngodangvinh@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hậu

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Nghi Đức – TpVinh – NA

     Di động: 0912742326

     Mail: nguyenthihaihau@naue.edu.vn

     Họ và tên: Cao Đức Duẩn

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: KTX – ĐH KTNA- Tp Vinh – NA

     Di động: 0989844333

     Mail: caoducduan@naue.edu.vn

     Họ và tên: Thái Văn Hội

     Học hàm – Học vị: Cử nhân

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: K12. P. Lê Lợi – Tp Vinh – NA       

     Di động: 01669849480

     Mail: Thaivanhoi@naue.edu.vn

     Họ và tên: Hồ Chí Quí

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: Tp Vinh – NA

     Di động: 01644677866

     Mail: hochiquy@naue.edu.vn

 


Bài viết khác