Quyết định về việc ban hành Quy định công tác kiểm tra đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành quyết định về việc ban hành Quy định công tác kiểm tra đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo đại học chính quy. Cụ thể như sau:


Bài viết khác