Kế hoạch tự đánh giá năm học 2016 - 2017

    UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 02 /KH-ĐHKTNA                                                                                                              Nghệ An, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

                                                  KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2016-2017

 

 1. Mục đích tự đánh giá:

         Thực hiện nội dung công văn số 585/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định CLGD năm 2016. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tiếp tục triển khai quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong giai đoạn trường chuyển lên đại học từ năm 2014. Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và là biện pháp giúp xác dịnh các điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch hành động để duy trì các chuấn mực chất lượng đào tạo trong trường và đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng liên tục để đáp ứng sứ mạng mà trường đã đặt ra .

 1. Phạm vi tự đánh giá:

Đánh giá tống thể các hoạt động của trường theo 10 tiêu chuấn đánh giá chất lượng trường đại học - Bộ GD&ĐT (QD số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

 1. Hội dồng tự dánh giá:

         3.1. Thành phần Hội dồng tự đánh giá:

        - Hội dồng Tự đánh giá gồm có 19 thành viên (theo Quyết định số 694/QĐ- ĐHKTNA ngày 15.8.2016 (danh sách các nhóm chuyên trách).

        3.2. Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách:

        - Ban Thư ký gồm có 06  thành viên (danh sách cập nhật) dược tổ chức thành 08 nhóm công tác chuyên trách, mỗi nhóm công tác phụ trách 1-2 tiêu chuẩn. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng Tự dánh giá.

 1. Kế hoạch huy động các nguồn lực:

      4.1. Nhân lực

      - Ngoài Hội đồng TĐG, Ban thư ký thực hiện nhiệm vụ theo quyết định, tùy theo tính chât công việc thực tế có thể huy động các thêm các cán bộ từ các Khoa/Trung tâm, Phòng/Ban.

      4.2. Cơ sở vật chất và tài chính:

      - Sử dụng cơ sở vật chất hiện có và có thể mua thêm các trang thiết bị/văn phòng phẩm cần thiết cho công tác Tự dánh giá trên cơ sở kinh phí được cấp theo dự trù.

      - Về kinh phí Tự đánh giá gồm các nội dung chi cơ bản như: Viết báo cáo tự đánh giá, góp ý/phản biện báo cáo, thu thập và xử lý thông tin minh chứng, văn phòng phẩm và photo in ấn.

     5. Công cụ đánh giá

     - Sử dụng 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 04/3/2014 và tài liệu hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.

 1. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường: Tùy tinh hình thực tế, các Nhóm công tác có thể đề xuất các hoạt động.
 2. Thời gian biểu:

      Thời gian thực hiện tự đánh giá dự kiến trong khoảng 09 tháng, theo lịch trình:

Thời gian

Các hoạt động

Từ 15/8 – 31/8/2016

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá

 • Thành lập Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách.
 • Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, ban...).
 • Tập huấn tự đánh giá cho thành viên của Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký, các nhóm chuyên trách và các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban (Phụ trách tập huấn do cán bộ của trường đã tham gia các khoá tập huấn về tự đánh giá).

Hoàn thành và công bố bản kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách.

Từ 01/9- 31/11/2016

Nhóm chuyên trách:

 • Thu thập thông tin và minh chứng.
 • Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được.
 • Mô tả thông tin và minh chứng thu được.

- Viết đề cương Báo cáo tiêu chí và Báo cáo tiêu chuẩn dựa trên các minh chứng thu thập được

Từ 01/12- 15/12/2016

Hội đồng tư đánh giá, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách:

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:

+ Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.

+ Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.

+ Điều chỉnh đề cương Bản thảo báo cáo tự đánh giá (nếu cần thiết)

+ Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết).

 

Từ 16/12/2016- 15/1/2017

Nhóm chuyên trách:

 • Các nhóm chuyên trách hoàn thiện các báo cáo của từng tiêu chí và thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).
 • Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí để hoàn thiện thành các báo cáo tiêu chuẩn và bộ hồ sơ minh chứng kèm theo.

Từ 16/1- 30/3/2017

Hội đồng tự đánh giá:

- Thư ký hội đồng tự đánh giá tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá của trường, thông qua Ban thư ký dự thảo báo cáo tự đánh giá.

 • Kiểm tra lại lần cuối các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá (nếu cần thiết).
 • Họp với các khoa, bộ môn, phòng, ban... để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý.
 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa.
 • Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
 • Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá.
 • Ban thư ký tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo các ý kiến phản biện.
 • Thông qua báo cáo tự đánh giá lần cuối và trình Hiệu trưởng phê chuẩn.

Từ 01/4- 15/4/2017

Hiệu trưởng:

 • Phê chuẩn báo cáo tự đánh giá và công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

Từ 16/4- 30/4/2017

Hội đồng tự đánh giá:

 • Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn.
 • Nộp bản báo cáo tự đánh giá.
 • Lưu giữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo tự đánh giá.

 

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)