Giáo trình xuất bản trong nước giai đoạn 2016-2021

TT

Tên giáo trình

Khoa

Năm

xuất bản

Tác giả

1

Quản trị sản xuất

QTKD

2016

ThS. Đặng Thị Thảo; cộng sự: ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng

2

Kỹ thuật nghiệp vụ

ngoại thương

QTKD

2016

ThS. Hồ Thị Hoàng Lương; cộng sự: CN. Bành Thị Vũ Hằng và CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

3

Quản trị học

QTKD

2016

ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng; cộng sự: ThS. Đặng Thị Thảo, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh A, ThS. Lê Thị Hồng Ngọc, ThS. Lê Thị Trang

4

 Marketing căn bản                                                                

QTKD

2016

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh; cộng sự: TS. Nguyễn Công Nhật và ThS. Lê Thị Trang

5

Kinh tế các ngành SXKD

QTKD

2016

ThS. Hồ Thị Hiền

6

Kinh tế học vi mô 1

QTKD

2016

ThS. Lê Thị Xuân

7

TA chuyên ngành thú y

Cơ sở

2017

ThS. Ngụy Vân Thùy

8

Kế toán tài chính 2

KTPT

2017

TS.Dương Xuân Thao, ThS.Phạm Đức Giáp; cộng sự: ThS.Trần Thị Hương Trà, ThS.Trần Thị Thanh Tâm, ThS. Phạm Thị Bảo Thoa

9

Sinh sản gia súc

NLN

2017

ThS. Nguyễn Đình Tường; cộng sự: TS.Võ Thị Hải Lê

10

Trắc địa cơ sở

NLN

2017

ThS.Trương Quang Ngân

11

Kế toán công

KTPT

2017

ThS.Võ Thị Thúy Hằng; cộng sự: CN. Lê Thị Yến

12

Lý thuyết tài chính

- tiền tệ

TCNH

2017

ThS.  Phạm Thị Mai Hương; cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên  

13

Thị trường chứng khoán

TCNH

2017

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên

14

Quản trị doanh nghiệp

QTKD

2017

ThS. Lê Thị Trang; cộng sự CN. Lê Thị Ngọc Mai

15

Ký sinh trùng học thú y

N|LN

2018

TS. Võ Thi Hải Lê; cộng sự: ThS. Nguyễn Đình Tường

16

Kinh tế quốc tế

KT-QTKD

2019

ThS. Hồ Thị Hoàng Lương; cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

17

Kinh tế vi mô 2

KT-QTKD

2019

TS. Hồ Thị Hiền

18

Lý thuyết kiểm toán

KTPT

2019

ThS. Trần Cẩm Vân; cộng sự: ThS, Nguyễn Thị Xuân

19

Kế toán thuế

KTPT

2019

ThS. Phạm Đức Giáp

20

Kỹ năng quản trị

KT-QTKD

2019

TS. Đặng Thị Thảo; cộng sự: ThS.Nguyễn Quỳnh Trang

21

Kế toán quản trị

KTPT

2019

ThS. Lê Thị Vân Hà; cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân, ThS. Trần Thị Bích Ngọc, ThS. Nguyễn Thị Phương Chi

22

Động vật học

NLN

2020

ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên; cộng sự: ThS. Vương Thị Thúy Hằng

23

Thực hành Kế toán

Tài chính

KTPT

2021

ThS. Trần Thị Hương Trà; cộng sự: ThS. Phạm Thị Nguyệt Thương, ThS. Lê Thị Vân Hà, ThS. Võ Thị Thúy Hằng

24

Kinh tế phát triển

QTKD

2021

 ThS. Lê Thị Mỹ Tâm; cộng sự: ThS. Bành Thị Vũ Hằng


Bài viết khác