Sách xuất bản trong giai đoạn 2016-2021

TT

Tên sách

Nhà

xuất bản

Năm

xuất bản

Tác giả

1

Đa dạng hệ thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

2016

Đậu Bá Thìn, Đỗ Ngọc Đài, Phạm Hồng Ban

2

Vai trò động lực của  kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An hiện nay

NXB Chính trị Quốc gia sự thật

2018

Trần Thị Bình

3

Vai trò của chính sách xóa đói giảm nghèo với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An

NXB Lý luận chính trị

2018

Nguyễn Thị Thuý Cường

4

Giáo trình chính trị

NXB Thái Nguyên

2019

Nguyễn Thị Kim Dung, Ngô Gia Thế và cộng sự

5

Triết học và mối quan hệ giữa triết học với các khoa học

Khoa LLCT

2019

Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Văn Hùng và cộng sự

6

Đa dạng thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt

NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2019

Đỗ Ngọc Đài (Chủ biên), Nguyễn Danh Hùng, Lê Thị Hương, Lý Ngọc Sâm, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi, Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thành Chung, Vương Duy Hưng

7

Cách trình bày các phạm trù triết học  - trong sách Một số vấn đề triết học và thực tiễn

NXB Khoa học xã hội

2019

Trần Thị Bình

8

Giai cấp và dân tộc  - trong sách Một số vấn đề triết học và thực tiễn,

NXB Khoa học xã hội

2019

Trần Thị Bình

9

Mẫu soạn thảo văn bản trong hoạt động của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

NXB Nghệ An

2019

Trần Thị Diên

10

Chapter 1: Test of the Strategic Market-Entry Hypothesis: Evidence from Corporate Governance in Vietnam,Vietnam and the Global Economy: Volume 1- Recent Developments in Vietnamese Business and Finance

https://doi.org/

10.1142/

12014

 

2020

Huu Man Dang, Duong Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, and Phuong Uyen Le,

11

Tìm hiểu quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về lối sống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên

Nxb Nghệ An

2020

Nguyễn Khánh Ly

12

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Trường Lộc (1930 - 2019)

Nxb Lao động

2020

Nguyễn Khánh Ly, Vương Thị Sâm

13

Quản trị 10 kỹ năng mềm để thành công

NXB Nghệ An

2020

Đặng Thị Thảo

14

Service Quality, Advertising Message, and Negative Switching Barrier: Effect on Repurchase Intention & Positive Word-of-mouth

LAP Lambert Academic Publishing: Beau Bassin 71504, Mauritius.

2020

Nguyen Xuan Tho

15

An Update on Brand Value and Brand Valuation: Reasons and Methods, Insight of Economics and Management, Vol. 8, Chapter 12

Publisher International: UK

2021

Nguyen Xuan Tho


Bài viết khác