Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2013- 2014

Phòng CT-HSSV đã xét và dự kiến đề nghị nhà trường cấp học bổng khuyến khích học tập cho 45 HSSV của các khóa, các nghành có kết quả học tập và rèn luyện cao nhất các lớp, các nghành. Để tránh trường hợp HSSV có điểm học tập và rèn luyện cao hơn nhưng không được đề nghị cấp học bổng.

THÔNG BÁO

Về việc cấp HBKK học kỳ I I năm học 2013 - 2014

         Thực hiện Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư 31/2013/TT-BGD-ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013.

          Xét kết quả học tập và rèn luyện của HSSV các khóa 8, khóa 9 và Trung cấp khóa 37 học kỳ II năm học 2013-2014.

          Căn cứ vào quỹ tiền học bổng khuyến khích học tập của nhà trường.

        Phòng CT-HSSV đã xét và dự kiến đề nghị nhà trường cấp học bổng khuyến khích học tập cho 45 HSSV của các khóa, các nghành có kết quả học tập và rèn luyện cao nhất các lớp, các nghành. Để tránh trường hợp HSSV có điểm học tập và rèn luyện cao hơn nhưng không được đề nghị cấp học bổng.

          Phòng CT-HSSV thông báo cho tất cả HSSV trong toàn trường xem danh sách dự kiến tại bảng tin của Nhà trường và trên Website: http://dhktna.edu.vn..Trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 10 năm 2014 đến hết ngày 09 tháng 11 năm 2014.

         Nếu không có HSSV nào có ý kiến phản hồi thì Phòng CT-HSSV sẽ trình danh sách dự kiến cấp học bổng lên BGH nhà trường ra Quyết định.

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CT-HSSV

Nơi nhận:                                                                                           (Đã ký)

        -BGH (Thay báo cáo);                                                           Nguyễn Quốc Sơn

        -GVCN và BCS lớp;             

        - Lưu phòng CT-HSSV.

         Chi tiết xem tại: Danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích HK2 năm học 2013- 2014.xls