Ban chủ nhiệm Khoa

 

 

  Họ và tên: Phạm Đức Giáp

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Phụ trách Khoa

  Điện thoại: 0945.813.888

  Email: ducgiap@naue.edu.vn

  

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Phó trưởng Khoa

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: lethivanha@naue.edu.vn

 


Bài viết khác