Chi bộ

                                                                                                               

   

 

  Họ và tên: Phạm Đức Giáp

  Chức vụ: Bí thư chi bộ

   Điện thoại: 0945.813.888

   Email: ducgiap@naue.edu.vn

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: lethivanha@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Trần Cẩm Vân

  Chức vụ: Chi ủy viên

  Điện thoại: 0917.113.282

  Email: trancamvan@naue.edu.vn

 

 

  Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0946.389.942

  Email: hoangthihien@naue.edu.vn

   

  Họ và tên: Trần Thị Hương Trà

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0913.693.067

  Email: tranthihuongtra@naue.edu.vn

 

  

  Họ và tên: Ngô Thị Thương Huyền

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0917.794.986

  Email: ngothithuonghuyen@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Song Hương

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0944.389.292

  Email: nguyenthisonghuong@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Ngô Đình Ký

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0915.001.534

  Email: ngodinhky@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0916.285.989

  Email: tranthibichngoc@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Hoàng Thị Lộc

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0913.926.676

  Email: hoangthiloc@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0918.172.989

  Email: nguyenthihoa@naue.edu.vn

 

   Họ và tên: Phạm Nguyệt Thương

   Chức vụ: Đảng viên

   Điện thoại: 0914.507.595

   Email: phamnguyetthuong@naue.edu.vn

  

  Họ và tên: Nguyễn Thị An

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0944.851.235

  Email: nguyenthian@naue.edu.vn

 

  Họ và tên: Võ Thị Thu Hương

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0973.972.466

  Email: vothithuhuong@naue.edu.vn

 

 


Bài viết khác