Chi bộ

 

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Chức vụ: Bí thư chi bộ

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: vanhakt76@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

   Họ và tên: Phạm Đức Giáp

   Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

   Điện thoại: 0945.813.888

   Email: ducgiap.ktpt@gmail.com

   Địa chỉ: Nghi Xuân - Nghi Lộc - NA

 Họ và tên: Trần Cẩm Vân

 Chức vụ: Chi ủy viên

  Điện thoại: 0917.113.282

  Email: trancamvan.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0946.389.942

  Email: hoangthihien.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Bình - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Trần Thị Hương Trà

 Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0913.693.067

  Email: huongtra.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Đông - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Ngô Thị Thương Huyền

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0917.794.986

  Email: ngothithuonghuyen.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Nguyễn Thị Song Hương

 Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0944.389.292

  Email: songhuong.ktna@gmail.com

  Đ/chỉ: Đường Trường Chinh - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Ngô Đình Ký

 Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0915.001.534

  Email: ngodinhky.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0916.285.989

  Email: tranthibichngoc.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Xuân - Nghi Lộc - NA

 Họ và tên: Hoàng Thị Lộc

 Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0913.926.676

  Email: lochoang.kt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Phú - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0918.172.989

  Email: nguyenthihoa.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Kim Liên - Nam Đàn - NA

  Họ và tên: Phạm Nguyệt Thương

  Chức vụ: Đảng viên

   Điện thoại: 0914.507.595

   Email: phamnguyetthuong.ktpt@gmail.com

   Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

   Họ và tên: Nguyễn Thị An

  Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0944.851.235

  Email: nguyenan.kt@gmail.com

  Địa chỉ: TP Vinh - NA

 Họ và tên: Võ Thị Thu Hương

 Chức vụ: Đảng viên

  Điện thoại: 0973.972.466

  Email: huongvo.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA


Bài viết khác