Tổ bộ môn

BỘ MÔN KẾ TOÁN

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

  Chức vụ: Phó trưởng khoa - Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: lethivanha@naue.edu.vn

   Họ và tên: Phạm Đức Giáp

   Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh

   Chức vụ: Phụ trách Khoa

   Điện thoại: 0945.813.888

   Email: ducgiap@naue.edu.vn

  Họ và tên: Phạm Nguyệt Thương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

   Điện thoại: 0914.507.595

   Email: phamnguyetthuong@naue.edu.vn

  Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0946.389.942

  Email: hoangthihien@naue.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Hương Trà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0913.693.067

  Email: tranthihuongtra@naue.edu.vn

  Họ và tên: Ngô Thị Thương Huyền

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0917.794.986

  Email: ngothithuonghuyen@naue.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0916.285.989

  Email: bichngoc@naue.edu.vn

   Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0918.172.989

  Email: nguyenhoa@naue.edu.vn

  Họ và tên: Võ Thị Thanh Tú

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0943.691.138

  Email: vothithanhtu.ktpt@gmail.com

   Họ và tên: Nguyễn Thị Song Hương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0944.389.292

  Email: nguyenthisonghuong@naue.edu.vn

 

BỘ MÔN THỐNG KÊ - PHÂN TÍCH

  Họ và tên: Hoàng Thị Lộc

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, giảng viên chính

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0913.926.676

  Email: hoangthiloc@naue.edu.vn

  Địa chỉ: Nghi Phú - TP Vinh - NA

Họ và tên: Lê Phương

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0912.363.622

  Email:lepphuong@naue.edu.vn

  Họ và tên: Võ Thị Thu Hương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0973.972.466

  Email: vothithuhuong@naue.edu.vn

  Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0979.739.644

  Email: phamthithanhthuy@naue.edu.vn

 

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

  Họ và tên: Trần Cẩm Vân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0917.113.282

  Email: trancamvan@naue.edu.vn

  Họ và tên: Dương Xuân Thao

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: GVTG

  Điện thoại: 0904.745.588

  Họ và tên: Ngô Đình Ký

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0915.001.534

  Email: ngodinhky@naue.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị An

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0944.851.235

  Email: nguyenthian@naue.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0988.679.317

  Email: nguyenthixuan@naue.edu.vn

  Họ và tên: Hà Thị Hồng Nhung

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0917.527.598

  Email: hathihongnhung@naue.edu.vn


Bài viết khác