Tổ bộ môn

BỘ MÔN KẾ TOÁN

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

  Chức vụ: Phó khoa - Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: vanhakt76@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - N

   Họ và tên: Phạm Đức Giáp

   Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh

   Chức vụ: Phụ trách Khoa

   Điện thoại: 0945.813.888

   Email: ducgiap.ktpt@gmail.com

   Địa chỉ: Nghi Xuân - Nghi Lộc - NA

  Họ và tên: Phạm Nguyệt Thương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

   Điện thoại: 0914.507.595

   Email: phamnguyetthuong.ktpt@gmail.com

   Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Hoàng Thị Hiền

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0946.389.942

  Email: hoangthihien.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Bình - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Trần Thị Hương Trà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0913.693.067

  Email: huongtra.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Đông - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Ngô Thị Thương Huyền

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0917.794.986

  Email: ngothithuonghuyen.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0942.179.696

  Email:  nguyenthanhvan.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Lộc - NA

  Họ và tên: Võ Thúy Hằng

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0913.173.486

  Email: thuyhangvo104.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Mai Hắc Đế - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0916.285.989

  Email: tranthibichngoc.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Xuân - Nghi Lộc - NA

  Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0943.976.567

  Email: tranthithanhtam.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

   Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0918.172.989

  Email: nguyenthihoa.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An

  Họ và tên: Võ Thị Thanh Tú

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0943.691.138

  Email: vothithanhtu.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Nguyễn Thị phương Chi

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0977.055.224

Email:nguyenphuongchi152@gmail.com

  Địa chỉ: Quán Bàu - TP Vinh - NA

   Họ và tên: Nguyễn Thị Song Hương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0944.389.292

  Email: songhuong.ktna@gmail.com

  Đ/chỉ: Đường Trường Chinh - TP Vinh - NA

 

BỘ MÔN PHÂN TÍCH - THỐNG KÊ

  Họ và tên: Hoàng Thị Lộc

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, giảng viên chính

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0913.926.676

  Email: lochoang.kt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Phú - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0914.421.223

  Email: thaonguyen.ktpt@gmail.com

  Đ/chỉ: Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Họ và tên: Lê Phương

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0912.363.622

  Email:phuongle.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Đội Cung - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Võ Thị Thu Hương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0973.972.466

  Email: huongvo.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0979.739.644

  Email: thuypham.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

 

BỘ MÔN NLKT VÀ KIỂM TOÁN

  Họ và tên: Trần Cẩm Vân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0917.113.282

  Email: trancamvan.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Dương Xuân Thao

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Hiệu trưởng

  Điện thoại: 0904.745.588

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Ngô Đình Ký

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0915.001.534

  Email: ngodinhky.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Hưng Lộc - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Nguyễn Thị An

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0944.851.235

  Email: nguyenan.kt@gmail.com

  Địa chỉ: TP Vinh - NA

  Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0988.679.317

  Email: xuan0175@gmail.com

  Địa chỉ: Trường Thi - TP Vinh - NA

  Họ và tên: Phan Thị Hiền

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0916.395.759

  Email: phanthihien.ktpt@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Họ và tên: Hà Thị Hồng Nhung

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0917.527.598

  Email: hanhung.ktv@gmail.com

  Địa chỉ: Quán Bàu - TP Vinh - NA


Bài viết khác