Tổ Nguyên lý kế toán - Kiểm toán tổ chức thành công buổi sinh hoạt học thuật với chủ để "xây dựng công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra các học phần"

          Trong điều kiện dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp, hầu hết mọi hoạt động dạy và học đều đang phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến với rất nhiều trờ ngại. Tổ Nguyên lý kế toán, kiểm toán thuộc khoa Kế toán- phân tích đã khắc phục khó khăn, tổ chức thành công buổi học thuật thông qua công cụ Google Meet với chủ đề "Xây dựng công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra các học phần". Buổi sinh hoạt diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ 05 phút ngày 29/10/2021. Chủ trì buổi học thuật là Giảng viên, thạc sỹ Trần Cẩm Vân - Tổ trưởng tổ bộ môn NLKT-kiểm toán, với sự tham gia của các giảng viên thuộc Tổ NLKT- kiểm toán và các giảng viên thuộc Khoa kế toán phân tích.

          Song hành với quá trình đổi mới phát triển của Nhà trường và Khoa, vừa qua Tổ Nguyên lý kế toán-kiểm toán đã tích cực tham gia xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Ngành kế toán (PLO) cũng như chuẩn đầu ra của các học phần (CLO) trong chương trình đào tạo theo quy định mới. Với yêu cầu cần có hệ thống đánh giá tương xứng để có thể làm cơ sở đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra cho người học, ngoài hệ thống đánh giá điểm trung bình chung học tập đã có, việc xây dựng các phương pháp, công cụ đánh giá chuẩn đầu ra ở các học phần là một vấn đề cấp thiết và cần được nghiên cứu, thực hiện, chỉnh sửa bổ sung hàng năm.

          Với mục tiêu đó, buổi học thuật đã đưa ra một số công cụ kiểm tra, đánh giá tương ứng với các CLO của các học phần, áp dụng với tất cả các lớp và tất cả các giảng viên để từ đó có thể đánh giá được sát năng lực của người học theo đúng yêu cầu chuẩn đầu ra. Thông qua việc nghiên cứu về các công cụ đánh giá này, tiến tới sẽ rà soát, xây dựng, chỉnh sửa hệ thống các bài kiểm tra, đề thi và ngân hàng đề thi kết thúc học phần hiện có của các học phần mà Tổ NLKT-kiểm toán đang đảm nhiệm (bao gồm học phần Nguyên lý kế toán, Lý thuyết kiểm toán, Kiểm toán BCTC, Kế toán máy) sao cho cho phù hợp và hiệu quả nhất.

          Điểm mới của buổi học thuật ngoài việc đưa được trọng tâm yêu cầu đánh giá của học phần sát với các chuẩn đầu ra, còn là việc hoàn thiện công cụ đánh giá trong điều kiện dạy và học online. Đặc biệt hơn nữa là việc triển khai vận dụng đa dạng các loại công cụ đo lường có hiệu quả cao vào quá trình đánh giá ở các học phần. Phổ biến trong các công cụ đó là việc áp dụng các phiếu đánh giá (Rubric) với nhiều dạng mẫu phù hợp cho việc đánh giá nhiều hoạt động của người học, giúp việc đo lường được tỉ mỉ và chính xác hơn.

          Tại buổi học thuật, các giảng viên đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, nhiều tham luận mang tính thực tiễn, cụ thể, có thể áp dụng trực tiếp vào việc giảng dạy và đánh giá ở các học phần:

     - ThS. Trần Cẩm Vân trình bày tham luận: Xây dựng công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần Nguyên lý kế toán

     - ThS. Ngô Đình Ký trinh bày tham luận: Xây dựng công cụ đánh giá bằng tiểu luận thay cho bài thi kết thúc học phần Kiểm toán BCTC trong điều kiện dạy và học online.

     - ThS. Hà Thị Hồng Nhung trình bày tham luận: Xây dựng công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần Kế toán máy.

     - ThS. Nguyễn Thị Xuân trình bày tham luận: Bài tập nhóm - Công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần Kiểm toán báo cáo tài chính.

     - ThS. Nguyễn Thị An trình bày tham luận:  Thảo luận nhóm trong học phần Lý thuyết kiểm toán.

          - ThS. Phan Thị Thu Hiền trình bày tham luận: Bài tập nhóm phân vai trong học phần Lý thuyết kiểm toán.

          Buổi học thuật đã trải qua nhiều giờ thảo luận sôi nổi, đã đi đến thống nhất hoàn thiện hệ thống đánh giá cho các học phần mà Tổ NLKT-kiểm toán đang đảm nhiệm như sau:

· Học phần Nguyên lý kế toán:

Thành phần đánh giá

Trọng số

(%)

CLO

Hình thức kiểm tra - đánh giá

Công cụ đánh giá

Trọng số con

(%)

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt CLO

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt PLO/PI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Đánh giá chuyên cần, ý thức

10%

CLO 1

Theo dõi điểm danh

Danh sách đăng ký học

60%

 

PI7.1

Theo dõi ý thức thái độ học tập của người học

- Câu hỏi nhanh

- Xây dựng bài

- Hoạt động nhóm

40%

x

PI8.1; PI9.1

Đánh giá giữa kỳ

20%

CLO 2 

Tự luận 

Bài kiểm tra /Bài tập nhóm

70%

x

PI1.1; PI2.1

CLO 4

Tự luận

Bài kiểm tra

30%

x

PI3.2

Đánh giá cuối kỳ

70%

CLO 3

Tự luận

Bài thi/Bài tiểu luận, Rubric

100%

x

PI2.2; PI3.1;

 

· Học phần Kế toán máy

Thành phần đánh giá

Trọng số

(%)

CLO

Hình thức kiểm tra - đánh giá

Công cụ đánh giá

Trọng số con

(%)

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt CLO

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt PLO/PI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Đánh giá chuyên cần, ý thức

10%

CLO 1

Theo dõi điểm danh

Danh sách đăng ký học

60%

x

PI8.1

Theo dõi ý thức thái độ học tập của người học

- Xây dựng bài

- Thực hành 

40%

x

PI9.1

Đánh giá giữa kỳ

20%

CLO 2 

CLO3

Thực hành trên máy tính 

Bài kiểm tra thực hành/Padlet,Rubric

100%

x

PI2.1, PI3.1, PI3.2, PI5.2, PI6.2

Đánh giá cuối kỳ 

70%

CLO3

Thực hành trên máy tính 

Bài thi thực hành

80%

x

PI3.1, PI3.2, PI6.2

CLO4

Thực hành trên máy tính 

Bài thi thực hành

20%

x

PI3.2, PI6.2.

 

· Học phần Lý thuyết kiểm toán

Thành phần đánh giá

Trọng số

(%)

CLO

Hình thức kiểm tra - đánh giá

Công cụ đánh giá

Trọng số con

(%)

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt CLO

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt PLO/PI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Đánh giá chuyên cần, ý thức

10%

CLO1

Theo dõi điểm danh

Danh sách đăng ký học

60%

x

PI7.1, PI8.1

Theo dõi ý thức, thái độ của sinh viên

- Câu hỏi nhanh

- Xây dựng bài

- Hoạt động nhóm

40%

x

PI7.1, PI8.1

Đánh giá giữa kỳ

20%

CLO 2

Làm bài kiểm tra

Bài kiểm tra tự luận/Bài tập nhóm

30%

x

PI2.1

CLO3

Làm bài kiểm tra

Bài kiểm tra tự luận/Bài tập nhóm

70%

x

PI2.2, PI5.1

Đánh giá cuối kỳ

70%

CLO2

Thi tự luận

Bài thi tự luận/Tiểu luận

30%

x

PI2.1

CLO3

Thi tự luận

Bài thi tự luận/tiểu luận

70%

x

PI2.2, PI5.1

 

· Học phần Kiểm toán BCTC

Thành phần đánh giá

Trọng số

(%)

CLO

Hình thức kiểm tra - đánh giá

Công cụ đánh giá

Trọng số con

(%)

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt CLO

Lấy dữ liệu đo lường mức độ đạt PLO/PI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Đánh giá chuyên cần, ý thức

10%

CLO 1

Theo dõi điểm danh

Danh sách đăng ký học

60%

x

PI 7.1

PI 8.1

PI 9.1

Theo dõi ý thức thái độ của sinh viên

- Hỏi bài cũ

- Xây dựng bài mới

- Rubric hoạt động nhóm

40%

x

PI 7.1

PI 8.1

PI 9.1

Đánh giá giữa kỳ

20%

CLO 2

Kiểm tra giữa kỳ

Bài kiểm tra tự luận/ Bài tập nhóm, rubric

100%

x

PI 4.2

Đánh giá cuối kỳ

70%

CLO 3

Thi cuối kỳ

Bài thi tự luận/Tiểu luận

70%

x

PI 4.1

CLO4

Thi cuối kỳ

Bài  thi tự luận/Tiểu luận

30%

x

 

        Kết thúc buổi học thuật, Tổ NLKT-kiểm toán đã nhất trí và phân công cho các giảng viên tiếp tục hoàn thiện các công cụ đánh giá của mình (như xây dựng các chủ đề, tài liệu, phiếu đánh giá, đáp án,....) để triển khai áp dụng các công cụ đánh giá đã thống nhất vào quá trình giảng dạy các học phần nói trên trong thời gian tới.

Tin bài: Nguyễn Thị Xuân

 


Bài viết khác