Báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014

Thực hiện Kế hoạch 525/KH-UBND.NC ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch tự kiểm tra kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như sau:


Bài viết khác