QĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường và QĐ về việc công nhận Chủ tịch, bổ sung thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025


Bài viết khác