quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

          Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;


Bài viết khác