quyết định về việc thành lập ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy

          Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

         Số:          /QĐ- ĐHKT                                                                Nghệ An, ngày       tháng  10 năm 2014

 

                                                                    QUYẾT ĐỊNH

                                        Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy

 

 
   

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

          Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thú tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thú tướng Chính phủ, về việc ban hành Điều lệ Trường đại học;

          Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường;

          Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

 

                                                                    Quyết định

 

Điều 1: Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy Trường đại học Kinh tế Nghệ An, gồm các ông (bà) có tên sau:

          1. Ông         Nguyễn Xuân Lai             Phó Hiệu trưởng                                       Trưởng ban

          2. Ông         Nguyễn Thế Hải              Tr. Phòng QTTB                                         Phó ban

          3. Ông         Hoàng Hoa Quế              Phó Hiệu trưởng                                       Ban viên

          4. Bà           Chu Thị Hải                    UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch CĐ                        "

          5. Ông         Nguyễn Thượng Hải        Chủ tịch HCCB, Tr. phó P. TCHC                    "

          6. Bà           Nguyễn Thanh Tâm         Tr. phòng Tài chính - KT                                 "

          7. Ông         Lê Viết Vinh                    Bí thư đoàn trường, Phó khoa                       "

          8. Ông         Nguyễn Quốc Sơn           Trưởng phòng CT HSSV                               "

          9. Ông         Dương Tiến Dũng            Chủ tịch Hội sinh viên                                   "

Điều 2: Ban chỉ huy có nhiệm vụ

            - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội quy phòng cháy chữa cháy ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          - Có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy an toàn PCCC và chỉ huy chữa cháy khi có cháy nổ xẩy ra trong phạm vi nhà trường.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Các ông (bà) Trưởng phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan và các đồng chí  có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

            - Như điều 1,3                                                                                                             Đã ký

            - Đ.ủy, BGH (B/c)

            - Lưu VP/Tr                                                                                                    TS. Dương Xuân Thao

 

         

 


Bài viết khác