Chức năng - Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG: 

Phòng Quản lý cơ sở vật chất có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các mặt công tác sau:

1.  Xây dựng kế hoạch , mua sắm, bố trí sử dụng, bảo quản, sửa chữa   toàn bộ cơ sở vật chất của trường: đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình điện, nước, tài sản, vật tư, thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, hoạt động chuyên môn, làm việc, nghiên cứu khoa học, và các hoạt động khác của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường.

2. Thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm toàn bộ vật tư, thiết bị thuộc nguồn ngân sách nằm trong tài khoản hành chính sự nghiệp và các dự án dành cho thiết bị, vật tư thí nghiệm, thực hành. 

3. Đề xuất cung cấp, bảo quản, theo dõi sử dụng tài sản của trường phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và hoạt động chuyên môn.

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý cơ sở vật chất

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình vật kiến trúc và cơ sở vật chất của trường;

2

Tổ chức thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu các công trình hoặc các lô hàng theo quy định hiện hành;

3

Phân phối với các đơn vị trong trường tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; quản lý kho vật tư, thiết bị;

4

Đảm bảo điện, nước cho các hoạt động của trường. Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản. Xây dựng, sửa chữa, bổ sung, mua sắm vật tư, thiết bị, nâng cấp giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc; mua sắm, cấp máy móc, trang thiết bị, vật tư và các thiết bị phòng cháy chữa cháy và phòng chống bảo lụt;

5

Thường trực hội đồng tư vấn về quản lý đất, mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và phòng chống bảo lụt;

6

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, tuyển sinh và đón tiếp sinh viên mới cho các kỳ tuyển sinh hàng năm;

7

Tham gia kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ và bất thườg;

8

Thực hiện công tác đóng mở phòng học tại các giảng đường theo lịch giảng dạy của nhà trường;

9

Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường; phối hợp khoa Nông lâm ngư tổ chức việc trồng, tưới và chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong trường;

10

Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

11

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường


Bài viết khác